Obsah

Anketa

Mám zájem o účast na semináři Inspirace pro váš bytový dům
Počet hlasů: 5

Odběr zpravodaje

Praktické rady pro SVJ a BD

Kontrola stavu budovy po zimě

Je potřeba servis okna?

Konference Tepny domu 2020

Televizní kanál PND TV

Externí předseda

Archív PND TV.

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Nová zelená úsporám

Vážení vlastníci bytových domů,

začíná nové dotační období, nejen evropských, ale i národních dotací. V oblasti bytových domů dochází k výrazné změně, kdy jsou nově dotace sjednoceny pod program Nová zelená úsporám bez rozdílů místa, či regionu.

Program je určen pro ty z vás, kteří jste ještě svůj dům pomocí zateplení nezrekonstruovali, nebo již vaše staré zateplení nevyhovuje současným potřebám a legislativě.

Rádi bychom vám nabídli naše dlouholeté zkušenosti v této oblasti, které jsme získali nejen prací na mnoha projektech, ale i znalostí vašich potřeb při našich společných setkáních na seminářích. Nabízíme kompletní soubor činností od záměru až po vypořádání dotace, tak aby zákazník měl celou službu kompletně zabezpečenou a měl tak jistotu úspěchu celého projektu. Proto mi dovolte, abych vám níže podal základní informace o dotačním programu a vy měli možnost se s ním okrajově seznámit a případně se na nás obrátit.

Číslo výzvy

2/2021

Sektor podpory

Bytové domy

Oblasti podpory

- A – zateplení

- B – novostavby

- C – zdroje energie

- D – adaptační a mitigační opatření

- E – projektová příprava

Oprávnění příjemci podpory

- vlastníci stávajících bytových domů

- stavebníci nových bytových domů

- společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů

- pověření vlastníci bytových jednotek

- nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech

 - osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu.

Termíny výzvy

Žádosti je možné podat v období od 12. 10. 2021 v 10:00 do 30. 6. 2025 v 15:00, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.

Výše podpory

Výše podpory Maximální výše podpory je určena typem aktivity a případně jejím rozsahem. Maximální míra podpory činí 50 %.

Alokace

5 000 mil. Kč, z toho maximálně 28 mil. Kč je určeno na podporu novostaveb bytových domů.

 Podporované aktivity

 Předmětem podpory je zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve stávajících bytových domech, výstavba nebo nákup nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu. Podporované aktivity jsou detailně popsány v závazných pokynech.

 Termíny výzvy

Termíny pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „žádost“) v rámci této výzvy: Zahájení příjmu žádostí: 12. 10. 2021 v 10:00. Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2025 v 15:00 nebo vyčerpáním alokace

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.

Místo realizace podporovaných aktivit

 Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

 Podmínky výzvy

a)    Projekt musí být v souladu s cíli programu a podmínkami uvedenými ve směrnici, ve výzvě a v závazných pokynech.

b)    Podání žádosti o podporu musí být učiněno oprávněným žadatelem definovaným ve výzvě a závazných pokynech.

c)    Musí být dodržen předepsaný způsob a termín podání žádosti.

d)    MŽP je oprávněno kdykoliv, zejména na základě průběžného monitoringu a vyhodnocení přínosů programu, tuto výzvu ukončit, změnit či rozhodnout o odlišném rozdělení alokace mezi jednotlivé oblasti podpory.

e)    Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, nelze podporu poskytnout.

f)   Na dotaci není právní nárok.

Způsob podání žádosti

 Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají v termínech dle čl. 6, a to elektronicky prostřednictvím agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „AIS SFŽP ČR“), který je dostupný na webových stránkách programu: www.novazelenausporam.cz. Pro registraci žadatele a následné podání žádosti v AIS SFŽP ČR je nutné mít zřízený některý z identifikačních prostředků pro vzdálené prokazování totožnosti napojených na Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA).

 Administrace žádosti

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. Žádosti jsou administrovány průběžně, a to v pořadí, v jakém byly doručeny na Fond. Podpořeny mohou být pouze úplné a formálně správné žádosti, které splní požadavky dané směrnicí, závaznými pokyny a touto výzvou, maximálně však do výše disponibilní alokace. Žádosti jsou posuzovány dle závazných pokynů účinných v době podání žádosti. O podpoře rozhoduje ministr životního prostředí. Průběh administrace je detailně popsán v závazných pokynech.

Závěrem je potřeba vědět, že se jedná o vaše velmi dobře zhodnocené finance a není potřeba se obávat složitosti programu, pokud máte kvalitního partnera, se kterým můžete celý tento proces absolvovat.

Pokud jste našli potřebnou shodu pro spolupráci, neváhejte nás kontaktovat.

 

Aleš Kmínek
Reality KK s.r.o.
Jednatel
+420 606 659 921
a.kminek@realitykk.cz

www.realitykk.cz